CGI/Perl Guide | Learning Center | Forums | Advertise | Login
Site Search: in

  Main Index MAIN
INDEX
Search Posts SEARCH
POSTS
Who's Online WHO'S
ONLINE
Log in LOG
IN

Home: Perl Programming Help: Advanced:
How to print Swedish characters using perl program.

 swamyvenkat2011
New User

Apr 11, 2013, 10:53 AM

Post #1 of 3 (12295 views)
How to print Swedish characters using perl program. Can't Post

Hi,

I want to print the swedish string using perl.

Sample swedish text:

Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning och teknisk undervisning skall vara allmänt tillgänglig. Den högre undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet.
Undervisningen skall syfta till personlighetens fulla utveckling och till att stärka respekten för människans grundläggande fri- och rättigheter. Undervisningen skall främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt befordra Förenta Nationernas verksamhet för fredens bevarande.
Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar.

After Executing: Result came like below.

Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtmin
stone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisn
ingen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning och teknisk undervisning skall
vara allmänt tillgänglig. Den högre undervisningen skall stå öppen i lika m
ån för alla på grundval av deras duglighet.
Undervisningen skall syfta till personlighetens fulla utveckling och till att st
ärka respekten för människans grundläggande fri- och rättigheter. Undervisn
ingen skall främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, ra
sgrupper och religi├╢sa grupper samt befordra F├╢renta Nationernas verksamhet f├
╢r fredens bevarande.
Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i frä
msta rummet deras föräldrar.


Kindly let me know how to print swedish strings.


Laurent_R
Veteran / Moderator

Apr 11, 2013, 10:58 AM

Post #2 of 3 (12293 views)
Re: [swamyvenkat2011] How to print Swedish characters using perl program. [In reply to] Can't Post

I am afraid that you'll have to take a look at Unicode and its implementation in Perl. But this is a quite vast subject, I think you should post your code so that people here can explain what to improve and/or change.


swamyvenkat2011
New User

Apr 11, 2013, 11:22 AM

Post #3 of 3 (12290 views)
Re: [Laurent_R] How to print Swedish characters using perl program. [In reply to] Can't Post

Hi,

I want sample program which is take input as swedish string and print as it is..

$str="stå öppen";

I need to print this string as it is using perl.

If you have any program for this let me know.

 
 


Search for (options) Powered by Gossamer Forum v.1.2.0

Web Applications & Managed Hosting Powered by Gossamer Threads
Visit our Mailing List Archives